Program Schedule
Sailor - Bootstrap 3 corporate template

Campus Tour

Committee


Steering Committee

Scientific Committee

Transport Committee

Dr. Shyam Bhutada
Dr. Priti Desai
Dr. KSR Prasad
Dr. Pradnya Dandekar
Dr. Bharat Chouragade
Dr. Bharat Rathi
Dr. Renu Rathi
Dr. Sunita Magar
Dr. Vaishali Kuchewar
Dr. Pramod Khobragade
Dr. Kiran Kandare
Dr. Arun Wankhede
Dr. Sonali Chalakh
Dr. Prem Badwaik
Dr. Pratiksha Rathod
Mr.Manish Deshmukh

Chairman

Chairman

Dr. KSR Prasad
9503227966

Dr. Kiran Khandare
9765033585

Members

Members

Dr. Anita Wanjari 
9970251129
Dr. Sadhna Misar
976373208
Dr. Dhiraj Rajput
9130956706
Dr. Punam Sawarkar
9860667023
Dr. Bhargav Bhide
9372308023

Dr. Satyam Supare
9011153200
Dr. Abhijit Gawai 
88886320202
Mrs. Gauri Mane
8600057967
Mr. Mayur Ingale
7588788535

Publicity Committee

Souvenir Committee

Accommodation Committee

Chairman

Chairman

Chairman

Dr. Pramod Khobragade 
9552545347

Dr. Bharat  Chauragade 
9767835835

Dr. Meena Deogade
9404049302

Members

Members

Members

Dr. Sachin Khedikar
8976021979
Dr. Saurabh Deshmukh
9404337799
Dr. Shital Kolpakwar
9833715718
Mr. Vishal Lokhande
9970282196

Dr. KSR Prasad 
9503227966
Dr. Pradnya Dandekar
8999449334

Dr. Vaishali Kuchewar
9420998747

Dr. Sachin Khedikar
8976021979
Dr. Shrihari S
7776077626
Dr.Bhargava Bhide
9372308023

Dr. Premkumar Badwaik
9822253328

Dr. Saroj Tirpude
7798522125
Dr. Amol Deshpande
9146131519
Mr. Ravi Deshmukh
9765404025
Mr. Subodh Nishankar
9049001245
Mr. Abhijeet Wankhade
976447821

Finance Committee

Inauguration and Stage Committee

Exhibition Committee

Chairman

Chairman

Chairman

Dr. Shyam Bhutada 
9765404009

Dr. Sunita Magar 
9987335024

Dr. Vinod Ade 
9689365368

Member

Member

Member

Mr. Manish Deshmukh 
9324326262
Mr. Ravin Singh
9850902370
Mr. Ravindra Bele
8999246280

Dr. Sonali Chalakh
9850366073
Dr. Sachin Khedikar
8976021979
Dr. Jyothi KB
7776014076
Dr. Saroj Tirpude
7798522125
Dr. Gaurav Sawarkar
8956977899
Dr. Bhushan Mhaiskar
8983010655

Mrs. Gauri Mane
8600057967

Dr. Rushikesh Thakare
9765404039

Dr. Nitesh Shambharkar
7507749491
Dr. Sushma Khirodkar
8177827423
Mr. Amol Dole
9923072850
Mr. Pramod Thombre
9822820686
Mr. Ganesh Kene
9975655105

Sponsorship Committee

Registration & Hospitality Committee

Cultural Program Committee

Chairman

Chairman

Chairman

Dr. Vaishali Kuchewar 
9420998747

Dr. Renu Rathi
9011058302

Dr. Namrata Chouragade
7875600033

Member

Member

Member

Dr. KSR Prasad
9503227966
Dr. Sunita Magar
9987335024
Dr. Pramod Khobragade
9552545347
Dr. Saurabh Deshmukh
9404337799
Dr. Satyam Supare
9011153200
Dr. Punam Sawarkar
9860667023

Dr. Sadhana Misar
9405931097
Dr. Gaurav Sawarkar
8956977899
Dr. Nandakishor Umale
8379815979
Dr. Priyanka Shelotkar 
7066378399
Dr. Bhargav Bhide 
9372308023
Dr. Ishan Borkar
9823667923

Mr. Pawan Nikesar
8805765603

Dr. Vinod Ade 
9689365368
Dr. Pramod Khobragde
9552545347
Dr. Sachin Khedikar
8976021979

Dr. Premkumar Badwaik
9822253328

Dr. Jagruti Chafle
9403223962
Dr. Bhushan Mhaiskar
8983010655

Event Management Committee
 (Venue & Food) 

Chairman

Dr. Bharat Rathi
9011058301

Member

Member

Member

Dr. Shweta Parwe
9403142270
Dr. Jagruti Chaphle
9403223962
Dr. Nilima Wadnerwar
8275399319
Dr. Mujahid Khan
7020354677

Dr. Bhushan Mhaiskar
8983010655
Dr. Swapnil Borge

9665859565

Dr. Amol Deshpande
9146131519

 Dr. Ravi Deshmukh
9765404025
Mr. Mauyr Ingale
7588788535
Mr. Ghazi Khan

9595094530